Όροι χρήσης

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)
 
Η χρήση του οπτικοαουστικού υλικού του ΠΣΔ υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών.
 
Το οπτικοαουστικό υλικό διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού για εμπορικούς σκοπούς.
 
Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
 
Τα μέλη του ΠΣΔ που αναρτούν βίντεο είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του υπό ανάρτηση υλικού και εγγυώνται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις.
 
Σχετικά με το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
 
- Το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας του οπτικοαουστικού υλικού της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην υπηρεσία video και IPTV του ΠΣ), ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΔΒΜΘ και προστατεύεται από το νόμο.
- Η Δ/νση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή αφαίρεσής του υλικού χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου του ΠΣΔ καθώς και των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών.
- Για την απόκτηση τίτλων βίντεο απ' ευθείας από την εκπαιδευτική τηλεόραση θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΣΔ
 
Οι χρήστες του ΠΣΔ συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό υλικό. Γενικότερα η ανάρτηση περιεχομένου ακολουθεί την διαδικασία έγκρισης που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Με τον τρόπο αυτό απαγορεύεται η ανάρτηση περιεχομένου (βίντεο ή άλλης μορφής) με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:
 
- Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)
- Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)
- Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)
- Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)
- Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)
 
Πιο συγκεκριμένα, το υλικό των βίντεο προς ανάρτηση από τους χρήστες του ΠΣΔ θα ελέγχεται για :
 
- Δημοσίευση ή αναφορά  υλικού που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
- Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
- Η ανάρτηση, δημοσίευση και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
- Οποιαδήποτε αναφορά για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία υλικών ή άυλων αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.
- Γενικότερα η ανάρτηση, δημοσίευση υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
- Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- Η υπηρεσία ανάρτησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αποθηκευτικό μέσο ή μέσο ανταλλαγής περιεχομένου μεταξύ των χρηστών του ή εξωτερικών χρηστών.
 
Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις η ανάρτηση του υλικό θα ακυρώνεται και ο χρήστης θα αναφέρεται στην ομάδα δεοντολογίας του ΠΣΔ για περαιτέρω νομικές κινήσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε περίπτωση.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Για την ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και video με μαθητές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να συνδυαστούν με προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκθέσει τους μαθητές σε σοβαρούς κινδύνους από κακόβουλους χρήστες.
Εάν χρειάζεται να δημοσιεύσετε εικόνες, τότε προτιμήστε να είναι μακρινές και ομαδικές ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών. Μια καλή λύση είναι να «θολώσετε» τα πρόσωπα στις εικόνες με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.
Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) συνιστούμε να ζητήσετε τη γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
Κατά συνέπεια, φροντίστε να ζητήσετε γονική άδεια πριν από τη χρήση βίντεο ή εικόνων για ανάρτηση στην υπηρεσία βίντεο, στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή αλλού. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το σχετικό πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης (και σε συμπιεσμένη μορφή doc για τροποποίηση) όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του θέματος.
 
Το ΠΣΔ διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω τηρούνται, να αφαιρέσει περιεχόμενο ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες.