Διαγραμματική ροή και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό.


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 2

70898 views

Duration: 00:02:50

Posted by: pdedellad on 24-10-2014

ContributorΠΔΕΔΕ
CoverageΠΔΕΔΕ
Related day of the year24 October
CreatorΆρης Λούβρης
Date24 October 2014
DescriptionΔείτε σε 3 λεπτά όσα λέει το παρακάτω κείμενο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων

1. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου.
2. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής και μετάφραση στην ελληνική.
3. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο & υπογεγραμμένη σύμβαση επιχορήγησης.
4. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας
5. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, στο οποίο αναφέρονται:
i. απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης
ii. ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
iii. τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών εκπαιδευτικών και ορισμός αρχηγού αποστολής
iv. διαμονή μαθητών (π.χ. ξενοδοχείο ή φιλοξενία)
6. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί ΠΡΕΠΕΙ να ανήκουν στην Παιδαγωγική Ομάδα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης)

1. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει.
Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών.
2. Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής


Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εγκρίσεων από την αιρετή Περιφέρεια.
Languageel
Publisherο ίδιος
RelationΠρωτότυπο
RightsΆρης Λούβρης - ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
SourceΠρωτότυπο
Subjectμετακινήσεις εξωτερικό εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια κινητικότητα
TitleΔιαγραμματική ροή και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό.
TypeΕνημερωτικό